Om LiBiR

LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.


Formålet med LiBiR er å planlegge, anlegge og drive fellesanlegg for mottak og behandling av avfall og kloakkslam i de to kommuner i henhold til de forpliktelser som fremgår av forurensningsloven. Videre skal LiBiR samordne og utføre innsamling og transport av avfall og slam i de to kommunene.

Selskapets øverste organ er representantskapet med 5 medlemmer (Leder er ordfører i Birkenes),  mens styret består av 3 medlemmer med Halvor Nes som styreleder.

Totalt er det ansatt ca. 21 årsverk ved bedriften der Johan Jørgen Fossli er daglig leder.

 Renovasjonsforskrift Lillesand                          Renovasjonsforskrift Birkenes

               lillesand kommune                                         birkenes kommune